Ordynacja

Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Prawo wyborcze (zarówno czynne jak i bierne) w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej posiadają mieszkańcy gminy, którzy najpóźniej w dniu wyborów  ukończyli szkołę podstawową i nie ukończyli 24 lat.

2. Wybory zarządza Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

3. Wraz z zarządzeniem wyborów Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej podaje kalendarz wyborczy.

4. Termin wyborów wyznacza Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Komisje wyborcze

 

§ 2

Komisję wyborczą powołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

§ 3

1. W skład komisji wyborczej wchodzą trzy osoby.
2. Członkowie komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Komisja jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wyborów, a w szczególności za: przygotowanie kart do głosowania, bezpieczeństwo urny podczas głosowania, ustalenie wyników wyborów.

 

§ 5

1.Prawo zgłaszania członków komisji wyborczych przysługuje osobom posiadającym prawa wyborcze.

2. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej u Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

3. W przypadku zgłoszenia innej osoby, do zgłoszenia należy dołączyć jej pisemną zgodę na pracę w Komisji.

 

§ 6

1. W przypadku większej liczby zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczej przeprowadza się losowanie.

2. O miejscu i terminie losowania informuje się kandydatów do komisji wyborczej.

 

§ 7

1.Komisja ze swojej pracy sporządza protokół i przekazuje go wraz z kartami użytymi do głosowania do siedziby Rady.
2. Protokół zawiera:
1) liczbę oddanych głosów i pobranych kart do głosowania,
2) liczbę głosów ważnych,
3) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) imiona i nazwiska wybranych radnych.
Zgłaszanie kandydatów na radnych

 

§ 8

  1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje mieszkańcom gminy Jaworzyna Śląska, posiadającym prawa wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
  2. Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatur i czuwa nad ich prawidłowością.
  3. Zgłoszenie kandydatury powinno być poparte dziesięcioma podpisami poparcia osób posiadających prawa wyborcze do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  4. Każdy kandydat musi złożyć w komisji wyborczej oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
  5. Zgłoszeń kandydatów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów.

 

§ 9

Uczniowie Gimnazjum głosują w szkole a pozostałe osoby posiadające czynne prawo wyborcze w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej.

 

§ 10

1.Przed wydaniem karty do głosowania Komisji Wyborcza sprawdza, czy osoba chcąca głosować jest uprawniona do głosowania w danym okręgu wyborczym.

2. Weryfikacji dokonuje się na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

 

 

Wybory

 

§ 11

1. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2. Głosować można tylko osobiście.

 

§ 12

Tworzy się następujące okręgi i lokale wyborcze:

1) w Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
w Jaworzynie Śląskiej, otwarty w dniu głosowania w godzinach od 1000 do 1200,

2) w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej, otwarty w dniu głosowania w godz. od 17oo do 19oo.

 

§ 13

W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę radnych:

1) w Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
w Jaworzynie Śląskiej, stanowiącym okręg wyborczy nr 1 – 3 radnych,

2) w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej, stanowiącym okręg wyborczy nr 2 – 4 radnych.

 

§ 14

Uczniowie uczęszczający do Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie Śląskie kandydują w okręgu wyborczym nr 1, a pozostałe osoby w okręgu wyborczym nr 2.

 

 

Głosowanie

§ 15

1. Do głosowania służą karty, które zawierają:
1) nazwiska i imiona kandydatów na radnych umieszczone w porządku alfabetycznym, z okienkiem na postawienie znaku X obok każdego nazwiska,
2) pieczęć Młodzieżowej Rady Miejskiej na odwrocie karty do głosowania.
2. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku X w okienku przy nazwisku wybranego kandydata.
3. Głos jest ważny, jeżeli głosujący postawi znak X tylko przy jednym nazwisku.
4. Głos jest nieważny, jeżeli głosujący postawi znak X przy więcej niż jednym nazwisku lub gdy nie postawił znaku X przy żadnym nazwisku.


                                    Ustalenie wyników wyborów

§ 16

1. Po zakończeniu głosowania Komisja wyborcza przystępuje do ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów.

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym.

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwóch i więcej kandydatów, przeprowadza się losowanie, pomiędzy kandydatami ubiegającymi się
o ostatni mandat pozostający do obsadzenia, a którzy w głosowaniu uzyskali taką samą liczbę głosów.

 

§ 17

1.Komisja wyborcza przeprowadza losowanie, o którym mowa w § 16 ust. 3,
w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia głosowania.
2. O miejscu i terminie głosowania powiadamia się zainteresowanych kandydatów.
 

§ 18

Po ustaleniu wyników wyborów i sporządzeniu protokołów, o których mowa w § 7, Komisje wyborcze wywieszają kopie protokołów z przeprowadzonych wyborów
w lokalach wyborczych oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej

 

   

Postanowienia końcowe

§ 19
Zmiana ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworznie Śląskiej wymaga podjęcia przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej uchwały zmieniającej niniejszą uchwałę.