Statut

STATUT

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, zwanej dalej „Radą”.

2. Rada jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

3. Rada nie posiada osobowości prawnej.

4. Siedzibą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej jest miasto Jaworzyna Śląska.
5. Użyte w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej sformułowania oznaczają:
1) Statut-Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej,

2) Rada-Młodzieżową Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej,

3) Przewodniczący-Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej,

4) Wiceprzewodniczący-Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej,

5) radny-radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej,

6) Komisja Wyborcza – Komisję Wyborczą ds. wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej,

7) Gminę-Gminę Jaworzyna Śląska,

8) Burmistrza-Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

§ 2
Rada może współpracować z innymi organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Cele i zadania

§ 3
Rada reprezentuje stanowiska młodzieży wobec władz samorządowych oraz innych instytucji.

 

§ 4
Celem działania Rady jest:
1) Reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży wobec dorosłej społeczności Gminy, a w szczególności wobec organów gminy.
2) Poszerzanie udziału młodzieży w życiu społecznym gminy.

3) Wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin życia dotyczących w szczególności dzieci i młodzieży.

§ 5
Do zadań Rady należą:
1) Inicjowanie działań dotyczących życia dzieci i młodzieży w gminie.

2) Wspomaganie interesujących i pożytecznych przedsięwzięć dotyczących w szczególności dzieci i młodzież.
3) Zgłaszanie wniosków i postulatów do władz samorządowych.

4) Propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.
5) Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami.

§ 6

1. Obsługę techniczną Rady zapewnia Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej.

2. Opiekunem merytorycznym Rady jest osoba wyznaczona przez Burmistrza.

 

Radni

§ 7
1. W skład Rady wchodzi 7 radnych wybieranych przez osoby posiadające prawo wyborcze.

2. Wybory przeprowadza się zgodnie z ordynacją wyborczą.
3. Kadencja Rady trwa jeden rok, licząc od dnia wyborów.

 

§ 8

1. Radni na  pierwszej sesji w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej składają ślubowanie następującej treści: „My, radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, dołożymy wszelkich starań, aby godnie reprezentować dzieci i młodzież naszej Gminy. W pracy dla dobra naszych rówieśników nie będziemy szczędzić wysiłku, a w naszej działalności zawsze na pierwszym miejscu będziemy stawiać dobro wspólne”.

2. Treść ślubowania odczytuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, a radni w porządku alfabetycznym wypowiadają słowo: „ślubuję”.

3. Do ślubowania można dodać słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

§ 9

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady, bezwzględną większością głosów ogólnej liczy radnych.

2. Odwołanie  Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady może nastąpić w trybie właściwym dla ich powołania.

3. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.

 

§ 10
1. Radni powinni uczestniczyć czynnie w sesjach.

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:
1) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
2) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
3) informowanie społeczności o swojej działalności w Radzie,
4) przyjmowanie wniosków wyborców.

§ 11
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach podpisami na liście obecności.
2. Radny winien usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

3. Radni pracują społecznie i za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.

 

§ 12
1. Wygaśniecie mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek:

1)     rezygnacji z mandatu,

2)     ukończenia 24 lat,

3)     śmierci.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające w celu uzupełnienia składu Rady.

3. W wyborach uzupełniających przepisy ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej stosuje się odpowiednio.

4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli wygaśnięcie mandatu nastąpiło w okresie krótszym niż trzy miesiące przed upływem kadencji.

 

 

                                                            Sesje Rady

§ 13
Rada obraduje na sesjach:
1) zwyczajnych – w ilości potrzebnej do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
2) nadzwyczajnych – zwoływanych na wniosek Przewodniczącego Rady lub grupy co najmniej trzech radnych w sprawach istotnych i nie cierpiących zwłoki.

§ 14
1. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, podając porządek obrad, miejsce, dzień
i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszego upoważnienia od Przewodniczącego, sesję może zwołać Wiceprzewodniczący.

3. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, który do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej prowadzi jej obrady.

§ 15
O terminie, miejscu i porządku obrad  powiadamia się radnych najpóźniej na siedem dni przed terminem sesji: listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 16
Podczas sesji na sali obrad mogą przebywać oprócz radnych inne zainteresowane osoby.

§ 17
Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych (quorum).

§ 18
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
3. Radny, może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad lub jego zmianę. Wniosek do Przewodniczącego Rady powinien zostać złożony najpóźniej do momentu przyjęcia porządku obrad.

§ 19
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady wg uchwalonego porządku – otwierając
i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.
3. W przypadku braku quorum Przewodniczący przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

§ 20
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłócają porządek obrad Przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a w skrajnych przypadkach może mu odebrać głos, nakazując odnotowanie tego w protokole.
3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie obecnej na sesji, niebędącej radnym.

§ 21
1. Sesje są protokołowane przez protokolanta wyłonionego spośród radnych lub pracownika Urzędu Miejskiego.
2. Protokół powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji oraz wskazywać numery uchwał,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) uchwalony porządek obrad,
4) opis przebiegu obrad, a w szczególności treść uchwalonych wniosków,
5) opis przebiegu głosowań z wyszczególnieniem liczby głosujących „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
6) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę gości, teksty przyjętych uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych i inne dokumenty.
4. Protokół z poprzedniej sesji winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się w siedzibie Rady najpóźniej na jeden dzień przed terminem obrad kolejnej sesji.
5. Radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu, a o ich uwzględnieniu decyduje Rada w głosowaniu, zwykłą większością głosów.

§ 22
Rada na sesji podejmuje:
1) uchwały,

2) wnioski,
3) apele,
4) stanowiska.

§ 23
1. Uchwały Rady powinny zawierać w szczególności:
1) datę i tytuł,
2) dokładną, jasno wyrażoną treść,
3) termin wejścia w życie,
4) uzasadnienie jej podjęcia.
2. Uchwały Rady  zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
4. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji.
5. Uchwały są ewidencjonowane i przechowywane wraz z protokołami.

§ 24
1. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.
2. Głosowanie może być jawne lub tajne.
3. O sposobie głosowania decydują radni w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący.
6. Głosowanie tajne można przeprowadzić na wniosek jednego radnego, przyjęty
w jawnym głosowaniu.
7. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych komisja skrutacyjna.

8. W sprawach personalnych obligatoryjnie przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 25
Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje
i ogłasza radnym proponowaną treść tak, aby wniosek nie budził wątpliwości.

§ 26
1. Radni mogą składać interpelacje, zapytania i wnioski we wszystkich sprawach objętych zakresem działania rady.

2. Zapytania i wnioski składane są ustnie lub pisemnie, ze wskazaniem adresata.